Bilior
Eğlence       Yaşam       Teknoloji       Spor       Kültür-Sanat       Türkiye       Dünya       İş Dünyası
 
 
Türkiye             

Twitter'da paylaş Facebook'ta paylaş
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?Bazı şehirlerimizin isimlerinin kökenleri duyunca çok şaşıracaksınız. İşte 79 ilimizin isimlerinin kökenleri.. 1 
Adana
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Adana'yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros'ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş.
 
 2 
Adıyaman
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler buraya Adıyaman demeye başladılar.
 
 3 
Afyonkarahisar
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Afyon türkülerinde sık sık Hisar sözcüğü geçer. 'Hisarın bedenleri çevirin gidenleri' türküsünde olduğu gibi hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. Hisar kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere Karahisar dediler ve orada kara taşlardan bir kale kurdular. On altıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar’ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir Afyonkarahisar adını aldı.
 
 4 
Ağrı
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İsmi sınırları içindeki Ararat Dağı'ndan alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı (Nuh Tufanı). Nuh peygamber bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına 'kondu'. Ararat önce aran sonra da Ağrı adını aldı.
 
 5 
Aksaray
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şehir Aksaray adını işte bu beyaz saraydan aldı.
 
 6 
Amasya
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Amasya şehrini tarihçi Strabon’a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen Amasesia ismini verdi.
 
 7 
Ankara
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça üzüm anlamına gelen Engür’den, ya da Yunanca’da koruk anlamına gelen Aguirada’dan türemiştir. Bazılarında Hint-Avrupa dillerindeki eğmek anlamına gelen ank ya da Sankskritçe'de kıvrıntı anlamına gelen ankaba’dan veya Latince’den çengel anlamına gelen uncus’dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde ank, engebeli ve karışık arazi anlamına gelir. Şehrin isimleri sırasıyla Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.
 
 8 
Antalya
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Milattan önce ikinci yüzyılda Bergama kıralı Attalos ll tarafından kurulan şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.
 
 9 
Ardahan
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Ardahan'ın isim babası ise Gürcüler'dir. Ardahan adı Gürcüce ardanadan gelmektedir.
 
 10 
Artvin
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Şehir, Kıldiyet Dağı'nın dik yamaçları üzerine İskitler tarafından kuruldu. Yaygın bir inanışa göre Artvin adı, kenti kuran İskit hükümdarının adından gelir. Sözcük önceleri Artvani, sonra da Artvini biçiminde söylenmiş ve zamanla Artvin'e dönüşmüştür.
 
 11 
Aydın
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Adını ise Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet Bey’den aldı. Aydın, Mehmet Bey'in babasının ismidir.
 
 12 
Balıkesir
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Şehrin adının eski hisar anlamına gelen paleokastio’dan türediği sanılmaktadır. Bu kelime halk arasında dolaşan bir söylentiye göre balı çok anlamına gelmektedir. Çünkü kesir Arapça’da çok anlamına gelir.
 
 13 
Bartın
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Parthenia'dan Bartın'a dönüşen şehrin isminin kaynağı parthenios'dur. Bartın ırmağının antik çağdaki adı olan Parthenios, yunan mitolojisinde Okenaus'un çocuklarından birisi ve 'Sular Tanrısı'dır. 'Sular ilahı' veya 'muhteşem akan su' anlamlarına da gelir. Bir başka anlamı da genç bakire veya benç kızlar için koro türküleridir. Genç Bakire ise, tanrıça Athena'nın bir sıfatıdır.
 
 14 
Batman
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Batman ismi Orta Çağdan beri kullanılmaktadır ve Batman Çayı ile bütünleşen bir isimdir.
 
 15 
Bilecik
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Bizanslılar döneminde bu bölgede Bilekoma adında bir kale vardı. Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak değiştirdi.
 
 16 
Bayburt
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eldeki kaynaklara göre kasabanın orta çağdaki adı Paypert ya da Pepert idi. Bayburt adı buradan gelmektedir.
 
 17 
Bingöl
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Bölgede yer alan bir çok gölden dolayı şehrin ismi Bingöl'dür.
 
 18 
Bitlis
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Kimi tarihçilere göre Bageş ya da Pagiş sözcüklerinden türemiştir. Kimilerine göre de Büyük İskender’in komutanı Lis ya da Badlis burada bir kale kurmuştur ve Bitlis adı bu komutanın isminden gelmektedir.
 
 19 
Bolu
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İsmi önceleri Bithynion'du. Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler. Daha sonra bu isim halk dilinde değişerek Bolu oldu.
 
 20 
Burdur
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski adı Askaniya’dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır.
 
 21 
Bursa
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verilmiştir.
 
 22 
Çanakkale
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır. Bugünkü ismini buradan alır.
 
 23 
Çankırı
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İlk çağda Gangra kalesinin eteğinde kurulmuştur. İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı’ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.
 
 24 
Çorum
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Rivayete göre çoğurum kelimesinden türetilmiştir. Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır.
 
 25 
Denizli
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Deniz ve ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Yani deniz memleketi anlamındadır. Bir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir. Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadır.
 
 26 
Diyarbakır
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Bakır ülkesi anlamına gelmektedir. Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir’dir. Bekir’in memleketi anlamına gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va'il adlı Arap göçebe boyunun buraya yerleşmiş olmasından kaynaklanır. Diyarbakır’ın eski adı Amid veya Amed’dir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Amid’e Hamid de denilmiştir.
 
 27 
Düzce
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Adının nereden geldiği konusunda herhangi bir kayda rastlanmamıştır.
 
 28 
Edirne
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için şehir Hadrianopolis adını alır. Hadrianus’un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değişimlere uğrayarak Edirne halini aldı.
 
 29 
Elazığ
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz’in onuruna Mamuretülaziz adı verildi. Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ’a çevrildi.
 
 30 
Erzincan
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Adını Erzincan Ovası'ndan alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir. Eski adı ise Eriza’dır.
 
 31 
Erzurum
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir. Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir. Erzen darı demektir. Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.
 
 32 
Eskişehir
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski adı Doylaion’dur. 1080 yılında Türkler şehri Bizanslılardan alır ama 1175 yılında Bizanslılar geri alır. Kılıçarslan bu şehri daha sonra tekrar alınca, ona 'Bizim eski şehrimiz' anlamına gelen Eskişehir adını verir.
 
 33 
Gaziantep
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Şehrin eski adı Ayıntab’dır. Kelime anlamı pınarın gözü demektir. Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir. Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı başarılı bir savaş veren halkı nedeniyle 6 Şubat 1921'de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı almıştır.
 
 34 
Giresun
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Şehrin nerede kurulduğu ve kimler tarafından iskan edildiği konusu tartışmalıdır. Bu tereddüt M.Ö. 350 yıllarına ait kaynaklarda da yer almaktadır. Coğrafyacı Strabon, Farnakia dediği şehrin bugünkü Giresun kentinin olduğu yerde kurulduğu üzerinde durmuştur. Romalı idareci Arrien, Farnakia'nın eski adının Kerasus olduğunu belirtmiş ve buranın Sinoplular tarafından kurulduğunu yazmıştır.
 
 35 
Gümüşhane
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan Gümüşhane adı verilmiştir.
 
 36 
Hakkari
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Hakkâri kelimesi Kürtçe' den dilimize geçmiştir. Bu rivâyete göre kelimenin özü 'Kar-in' olup 'Her' önekini almıştır. Kürtçe' de "Kar-in', '-ebilmek' manasına gelir ve insanın güç yetirebilme durumunu anlatır. Dolayısıyla Hakkâri kelimesinin hep güçlü, hep edebilen anlamı vardır.
 
 37 
Hatay
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Avrupalılar Çin'in kuzeyine Hıtay derlerdi (Rusçada Kitay". Hıtaylar ismini taşıyan yarı göçebe Türk kabileleri 10. yüzyılda Mançurya'yı ve Çin'in kuzeyini işgal etmişler ve burasının ismi Hıtay olmuştur. Atatürk Hıtaylar'ın Anadolu'ya da gelmiş olduklarına inanıyordu. '40 asırlık Türk yurdu' dediği Antakya'ya Hatay ismini bu yüzden vermiştir.
 
 38 
Iğdır
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Iğdır''ın adı 24 Oğuz boyundan 21’ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp'in en büyük oğlu olan Iğdır Beğ'den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu Iğdır Beğ''dir. Iğdır'ın kelime olarak manası iyi, büyük, yiğit başkan, ünlü ve sahip gibi anlamlara gelir.
 
 39 
Isparta
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Büyük İskender Kral olduktan sonra (M.Ö. 356 - 323) Anadolu'nun Batısı Yunan egemenliği altında geçti. İskender öldükten sonra bile, daha 36 yıl bu bölge Atina'ya bağımlı kaldı.Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla, Atina Yunanlıları, Anadolu'nun batısına göç etmeye başladılar. Mora Yarımadası Ispartalılarından da büyükçe bir topluluk geldi ve Isparta Kenti'ne yerleşti. Kente de kendi ülkelerinin adını verdiler.
 
 40 
İstanbul
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
MÖ. 658 yılında Megara Kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir. Roma İmparatoru Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla Antion olarak anılmıştır. Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını vermiştir. Şehre Konstantin veya Konstanpolis denilirdi. Araplar Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis demişlerdir. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan Stin-Polis deyimi kullanıldı. İşte İstanbul bu Stin-Polis şehrinden türetildi. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında İslambol adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.
 
 41 
İzmir
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Şehrin asıl adı Smyrna'dır. İzmir kelimesi Smyrna’nın halk arasındaki kullanış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli’dir. Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar’dır. (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir.)
 
 42 
Kahramanmaraş
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Maraş Hitit devrinde meşhur kumandan Maraj tarafından kurulmuştur. Asurluların Markasi ve Romalıların Germanikya dedikleri bu şehre İslâm orduları fethedince Mer'aş veya Reaşe, Türkler fethettikten sonra da Maraş denildi. Mer'aş, titreyen yer demektir. Nil Vâdisi, Lût Gölü, Amik Ovası, Maraş arası zelzele bölgesidir. Bu sebeple Mer'aş denildiği söylenir.
 
 43 
Karabük
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Karabük bir Cumhuriyet şehridir. Safranbolu ilçesinin bir köyü olan Öğlebeli'nin 13 hanelik mahallesi olan Karabük, 1935 yılında Ankara-Zonguldak demir yolunun açılmasıyla bugünkü istasyonun olduğu yere bir ad verilmesi gerektiğinde 13 hanelik Karabük mahallesi istasyonunun adı verilmiştir.
 
 44 
Karaman
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İlk ismi Laranda’dır. Selçuklu ve Osmanlılardaki ismi ise Larende idi. Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi.
 
 45 
Kars
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı şehre Kars adı verilmiştir. Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan elbise veya şal kuşağıdır.
 
 46 
Kastamonu
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Şehrin eski adı Tumana'dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşir. Gas ve Tuman'ın birleşmesinden Kastamonu ismi oluşur.
 
 47 
Kayseri
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. İmparator şehri anlamına gelir. Daha sonra halk arasında Kayseri olarak değişmiştir.
 
 48 
Kırıkkale
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde Kırıkkal şeklinde geçmektedir. Akıncıların hücum ettiğini duyan Bizans kale komutanı, bütün barut dolu fıçıların havaya uçurulmasını emreder. Düşündüğü gibi de olur ve fıçılarla birlikte her şey yerle bir olur. Şehrin ismi Şehitlerin kahramanlıklarını ve kimliklerini ifade etmektedir.
 
 49 
Kırklareli
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Kırklareli ismi, toprakları bünyemize katan 40 savaşçıdan gelir. Adları deliler veya akıncılar olarak bilinen bu savaşçılar kaleyi ele geçirirler fakat buradan kurtulamayacağını önceden bilen Bizanslıların toplu intiharı ile onlarda bu topraklarda hayatını kaybederler.
 
 50 
Kırşehir
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Kır ve şehir kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
 
 51 
Kilis
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Yukarı Mezopotamya da Pellada Cyrrhus denen bir kent ile aynı adı taşıdığı ve Osmanlı kaynaklarında Kilis kalesi olarak geçtiği görülmektedir. Bu sözcüğün okunuşu kiris olup kilis sözcüğüne fonetiği bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Grant Dictionier’de Cyrrhus’u kiris'in anlamı efendi olarak yazmaktadır. Büyük olasılıkla 8 yüzyılda bölgeye gelen Türkmenler tarafından Kiris, Kilis diye söylenmiş ve bugünkü halimi almıştır.
 
 52 
Kocaeli
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Orhan gazi döneminde bu bölgeyi fetheden Akçakoca isimli komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi.
 
 53 
Konya
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hristiyan azizlerinden St. Paul burayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti. Bu nedenle Hristiyanlar ona, 'İsa’nın tasviri' anlamına gelen ikonyum adını verdiler. Abbasiler burayı alınca Kuniye’ye çevirdiler. Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi.
 
 54 
Kütahya
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Frigler buraya Katyasiyum veya Katiation adını vermişlerdir. Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir.
 
 55 
Malatya
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Hititler döneminde buranın adı Meliddu'ydu. Halk arasında zamanla Malatya olarak değişmiştir.
 
 56 
Manisa
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Yunanca Magnesya’dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.
 
 57 
Mardin
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Mardin adı Süryanice’de Marde’den geldiği rivayet edilir. Romalılar Maride Araplar ise Mardin adını vermişlerdir. Diğer bir rivayet göre ise Kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit-görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir.
 
 58 
Mersin
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Mersin'e Mersin denilmesinin sebebi şimdiki Mersin Şehrinin yakınlarında eskiden Mersinli adında bir aşiret varmış. Bu aşiret Türkistan'dan gelen aşiretlerdenmiş. Mersin adı ile Anadolu'da daha yedi, sekiz tane köy vardır ve Mersin adı bu Mersin adındaki Türk Oymağının adına göre konulmuştur.
 
 59 
Muğla
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski adı Mobolla'dır. Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir.
 
 60 
Nevşehir
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
On sekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı Muşkara idi. Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi.
 
 61 
Niğde
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
İlk çağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. Arap kaynakları şehre Nekide veya Nikde demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.
 
 62 
Ordu
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski adı Kotyora'dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.
 
 63 
Rize
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.
 
 64 
Sakarya
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Adını sınırları içinden geçen Sakarya Nehri'inden alır.
 
 65 
Samsun
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski adı Amisos'dur. Bu kelimenin halk arasında değişmesiyle Samsun adını almıştır.
 
 66 
Siirt
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. Diğer bir rivayete göre ise sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.
 
 67 
Sinop
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Sinop ismi Sinope isimli bir Yunan Tanrıçasından gelmektedir. Şehrin önceki ismi ise Sinope'dir.
 
 68 
Sivas
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Bugün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bunların içinden Sebaste ismi, Pontus kralı Polemon’un hanımı Pitodoris tarafından verilmiştir. Romalılar, Pont Krallığı'nı egemenlikleri altına aldıkları zaman şehrin yönetimini Pont Krallığı’nda bırakmışlardı. Pont Kralı'nın hanımı ise, Roma Kralı Augustus’un sevgisini kazanmak ve ona bir şükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca’da Ogüst şehri anlamına gelen Sebaste adını vermiştir.
 
 69 
Şanlıurfa
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski adı Orhoe veya Orhai'dir.
 
 70 
Şırnak
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Şırnak, Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı’nın kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, önceleri Şerneh, daha sonraki yıllarda ise Şırnak adını almıştır.
 
 71 
Tekirdağ
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Adını kıyı boyunca uzanan Tekirdağları'ndan almıştır.
 
 72 
Tokat
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Eski adı Komana Pontika'dır. Daha sonra halk arasında değişmiştir.
 
 73 
Trabzon
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Trapezus sözcüğünden gelir. Kelimenin anlamı dört köşedir.
 
 74 
Tunceli
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir. Tunçülkesi anlamına gelir.
 
 75 
Uşak
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir.
 
 76 
Van
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre Şahmirankent adı verildi. Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.
 
 77 
Yalova
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Yalova'nın adının nereden geldiğine dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da en çok kabul göreni Osmanlı döneminde Çiftlikköy ilçesinden başlayıp Termal ve Çınarcık ilçelerini içine alan bölgeye verilen Yalakabad adından geldiğidir. Yalakabad'ın ardından buranın Yali Ovası olarak anıldığı, cumhuriyetin ilanından vefatına kadar sık sık Yalova'ya gelen Ulu Önder Atatürk'ün burada yazdığı mektupları, tarih attıktan sonra Yali Ovası yazıp imzaladığı belgelenmiştir. Türkçe'ye Rumca'dan Yalı olarak geçen yali ve ova kelimeleri birleşerek, Yalova olmuştur.
 
 78 
Yozgat
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Yozgat isminin kaynağına ilişkin değişik söylentiler vardır. Yozgat, sürü veya otlak kent anlamına gelir. Bozok yaylası eskiden beri hayvancılığın gelişmesinde önemli yer tutmuştur. Yozkent, sürüleri bol olan şehir anlamına gelmektedir. Daha sonra bu ismin Yozgat olarak değişikliğe uğradığı ileri sürülmektedir.
 
 79 
Zonguldak
Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor?
Kent merkezinin Üzülmez Deresi'nin ağız kısmında yer alması, derenin ilk çağda Sandra adıyla anılması ve burada kurulan yerleşmenin de Sandaraca adını taşıması nedeniyle, zamanla bu ismin Zonguldak'a dönüştüğü düşünülmektedir.

 

 

Bilior ©2016

- Eğlence    - Yaşam    - Teknoloji    - Spor    - Kültür-Sanat    - Türkiye    - Dünya    - İş Dünyası   - İletişim   
Sosyal Medyada Bilior
Facebook Facebook